ขับเคลื่อนโดย Blogger.

แบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

ใบสำคัญจ่าย เป็นหลักฐานภายในทางบัญชี จะแสดงชื่อผู้รับเงิน ผุ้จ่ายเงิน ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการบันทึกบัญชี เบ็ดเสร็จ เป็นเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท ใช้ในการอนุมัติการจ่าย และสามารถเก็บพร้อมแนบเอกสารประกอบไว้สำหรับบันทึกบัญชี เป็นหลักฐานในการจ่ายว่ามีการจ่ายจริงเพราะมีช่องคนรับเงินและจ่ายเงินด้วย